przesuń do początku strony
Strona główna Obrona Cywilna Kraju Współpraca Międzynarodowa

Współpraca Międzynarodowa

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA OBRONY CYWILNEJ KRAJU W 2019 ROKU

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Współpraca na forum UE

Przedstawiciele szefa OCK uczestniczyli w odbywających się w Brukseli spotkaniach grupy roboczej Rady UE ds. ochrony ludności (PROCIV) oraz Komitetu Ochrony Ludności (CPC). W obu gremiach zasiadają eksperci z wiodących instytucji ochrony ludności z państw członkowskich UE, którzy prezentują stanowiska swoich krajów w zakresie unijnych działań wspierających zapobieganie, przygotowanie i reagowanie na katastrofy.

Na posiedzeniach grupy roboczej PROCIV uzgadniany jest kształt dokumentów, które następnie przyjmowane są przez ministrów na posiedzeniach Rady UE. Zadaniem CPC jest z kolei kontrolowanie uprawnień, jakie przekazane zostały Komisji Europejskiej w uprzednio przyjętych przez ministrów unijnych aktach prawnych. Przedstawiciele państw członkowskich na spotkaniach CPC opiniują projekty dokumentów wykonawczych i współpracują z Komisją Europejską w wyznaczaniu priorytetów działań na kolejne lata.

Prace w ramach PROCIV w 2019 r. skoncentrowane były na priorytetach rumuńskiej i fińskiej prezydencji w Radzie UE oraz negocjacjach projektów legislacyjnych przygotowanych przez Komisję Europejską. Rezultaty działań doprowadziły do przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/420 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Główne założenia nowej decyzjito wdrożenie dodatkowej unijnej rezerwy zasobów ratowniczych do działań międzynarodowych (rescEU), wprowadzenie nowych i zwiększonych zachęt finansowych dla państw członkowskich do włączania swoich zasobów w operacje Mechanizmu, stworzenie Unijnej Sieci Wiedzy Ochrony Ludności, a także rewizja obowiązków sprawozdawczych związanych z oceną i zarządzaniem ryzykiem katastrof.

Grupa PROCIV uzgodniła również, na szczeblu eksperckim, stanowisko Rady do kolejnego wniosku legislacyjnego Komisji [COM(2019) 125 final], którego głównym założeniem jest zapewnienie ciągłości finansowania Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

W 2020 r. projekt dokumentu będzie przedmiotem uzgodnień między Radą, Parlamentem i Komisją w ramach trilogów.

Posiedzenia PROCIV oraz towarzyszące im warsztaty prezydencji poświęcono również tematyce katastrof o poważnych skutkach, a niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, a także wielosektorowej współpracy w zakresie zagrożeń CBRN, w tym z komponentem hybrydowym. Efektem prac były m.in. raporty prezydencji z właściwymi rekomendacjami.

Prace na forum CPC doprowadziły z kolei do przyjęcia decyzji wykonawczych do nowej legislacji Mechanizmu, w których określono rodzaje i wymagania dla zasobów rescEU, a także uszczegółowiono zasady funkcjonowania rescEU i Europejskiej Puli Ochrony Ludności.

Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego

W dniach 28-29 maja 2019 r. w Rydze (Łotwa) odbyło się 17. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Wydarzenie, w którym wzięli udział przedstawiciele kierownictwa wiodących instytucji ochrony ludności z 10 państw członkowskich oraz sekretariatu RPMB, wieńczyło 12 miesięcy prac, jakie bałtycka społeczność ochrony ludności prowadziła pod łotewskim przewodnictwem. Polskę w wydarzeniu reprezentowała delegacja pod przewodnictwem nadbryg. Marka Jasińskiego – zastępcy szefa OCK.

Praca w ostatnich miesiącach pozwoliła m.in. podnieść kompetencje przedstawicieli instytucji ochrony ludności i porządku publicznego, którzy wzięli udział w Bałtyckim Programie Przywództwa (BLP) – szkoleniu zorganizowanym przez Państwową Służbę Ratowniczo – Gaśniczą Łotwy przy współpracy instytucji szwedzkich i Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego. Na spotkaniu w Rydze przedstawiono szczegóły dla organizacji kolejnych edycji BLP.

Odniesiono się również do seminarium, które odbyło się w czasie łotewskiej prezydencji. W listopadzie 2018 r., w Rydze uczestnicy zostali zapoznani z informacjami nt.  bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego oraz ostatnich osiągnięć państw regionu w zakresie działań realizowanych na rzecz podnoszenia świadomości społecznej dot. występujących zagrożeń, wynikających z rozwoju pożaru w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Ponadto prowadzono dyskusję nt. implementacji celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, mających swoje odzwierciedlenie we „Wspólnym stanowisku dotyczącym wzmocnienia współpracy w obszarze ochrony ludności”, wstępnie przedstawiając wyniki prac oraz wskazując kierunki dalszych inicjatyw i przedsięwzięć.

Gościem specjalnym drugiego dnia wydarzenia był Abhilash Panda – zastępca dyrektora Biura Europejskiego Międzynarodowej Strategii Narodów Zjednoczonych na Rzecz Ograniczania Ryzyka Katastrof (UNDRR), który w swoim wystąpieniu odniósł się do implementacji przez państwa Ram Ograniczania Ryzyka Katastrof z Sendai.

Przedstawiciele szefa OCK wzięli ponadto udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego dla Obszaru Tematycznego „Bezpieczeństwo” Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (26-27 listopada 2019 r., Sztokholm), na którym omówiono stan realizacji projektów flagowych Strategii i przeprowadzono uzgodnienia dotyczące rewizji Planu Działania Strategii oraz współpracy państw regionu w kształtowaniu instrumentów finansowych.

Współpraca na forum Grupy Wyszehradzkiej

W dniach 17-19 czerwca 2019 r. polska delegacja pod przewodnictwem nadbryg. Tadeusza Jopka – zastępcy szefa OCK wzięła udział w 19. Posiedzeniu Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Wysokich Tatrach (Słowacja).

Przedsięwzięcie, będące oficjalnym wydarzeniem słowackiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (1 lipca 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.), zorganizowała tamtejsza Sekcja Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Uczestniczyli w nim dodatkowo przedstawiciele kierownictwa Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Republiki Czeskiej oraz Krajowej Dyrekcji Generalnej Zarządzania Kryzysowego Węgier.

Wiodącym tematem wydarzenia było wykorzystanie organizacji ochotniczych w ratownictwie i ochronie ludności. Poszczególne delegacje przedstawiały krajowe systemy i najlepsze praktyki w zakresie uwzględniania wysiłków wolontariuszy podczas zdarzeń codziennych i poważnych katastrof.

Uczestnicy wydarzenia mieli ponadto okazję spotkać się i wymienić doświadczenia z przedstawicielami Górskiego Pogotowia Ratunkowego Słowacji, Stowarzyszenia Samarytan Słowacji oraz tamtejszych ochotniczych i zawodowych straży pożarnych.

Posiedzenie zwieńczyło podpisanie wspólnej deklaracji Grupy Wyszehradzkiej, której sygnatariusze wyrazili swoje zobowiązanie do kontynuowania współpracy.