przesuń do początku strony
Strona główna Obrona Cywilna Kraju Współpraca Międzynarodowa

Współpraca Międzynarodowa

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA OBRONY CYWILNEJ KRAJU W 2016 ROKU

Praca na forum UE

Przedstawiciele Szefa OCK uczestniczyli w odbywających się w Brukseli spotkaniach grupy roboczej Rady UE ds. ochrony ludności (PROCIV) oraz Komitetu Ochrony Ludności (CPC). W obu gremiach zasiadają eksperci z wiodących instytucji ochrony ludności z państw członkowskich UE, którzy prezentują stanowiska swoich krajów w zakresie działań UE wspierających zapobieganie, przygotowanie i reagowanie na poważne zagrożenia.

Na posiedzeniach grupy roboczej PROCIV uzgadniany jest kształt dokumentów, które następnie przyjmowane są przez ministrów na posiedzeniach Rady UE. Zadaniem Komitetu Ochrony Ludności jest z kolei kontrolowanie uprawnień, jakie przekazane zostały Komisji Europejskiej w uprzednio przyjętych przez ministrów unijnych aktach prawnych. Przedstawiciele państw członkowskich na spotkaniach Komitetu opiniują projekty dokumentów wykonawczych i współpracują z Komisją Europejską w wyznaczaniu priorytetów działań na kolejne lata.

Prace w ramach PROCIV w 2016 r. skoncentrowane były przede wszystkim na priorytetach holenderskiej i słowackiej prezydencji w Radzie UE. Doprowadziły one do przyjęcia raportów prezydencji zawierających rekomendacje m.in. w zakresie europejskich działań na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej oraz w obszarze powodzi błyskawicznych. Opracowane zostało również wademekum prezentujące powiązania między ochroną infrastruktury krytycznej a ochroną ludności w państwach członkowskich.

Prace na forum CPC doprowadziły z kolei do dalszego usprawnienia Europejskiej Zdolności Reagowania Kryzysowego (EERC) – puli zasobów dobrowolnie udostępnionych przez państwa członkowskie UE do szybkiego uruchomienia na wypadek aktywacji Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności na terytorium UE lub w państwach trzecich. Nacisk w 2016 r. położony został przede wszystkim na rozwijanie Europejskich Korpusów Medycznych w ramach EERC i certyfikacji zasobów zgłaszanych do dobrowolnej puli. Wśród personelu certyfikacyjnego znalazł się również przedstawiciel Szefa OCK. Nowym zagadnieniem w ramach unijnej współpracy na rzecz ochrony ludności były zdarzenia masowe ze znaczną liczbą osób poparzonych – uzgodniono powstanie europejskiej sieci punktów kontaktowych celem międzynarodowego wsparcia medycznego osób poszkodowanych w tego typu zdarzeniach. Szef OCK skierował do Ministerstwa Zdrowia pismo informujące o możliwości wzięcia udziału w tej inicjatywie. Przedstawiciele Szefa OCK zapewnili również udział Polski w unijnej wymianie doświadczeń w zakresie reagowania służb ratowniczych na skutki zamachów terrorystycznych.

CPC wsparł również Komisję w stworzeniu i wykonaniu planu pracy określającego coroczne priorytety wydatkowania środków finansowych Mechanizmu.

Z inicjatywy Szefa OCK, po raz pierwszy w historii zorganizowano w Polsce Dzień Informacyjny Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Na wydarzeniu, które zgromadziło kilkudziesięciu przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji pozarządowych oraz społeczności akademickiej, zaprezentowano możliwości aplikowania w konkursach projektów unijnych na rzecz zapobiegania i przygotowania na katastrofy oraz w zakresie organizacji międzynarodowych ćwiczeń ochrony ludności.

Również po raz pierwszy, przedstawiciele Szefa OCK przeprowadzili warsztat w ramach unijnego programu TAIEX. Beneficjentem była Ukraina, którą wsparto w tworzeniu podstaw organizacyjno-prawnych wolontariatu w ratownictwie oraz kontroli bezpieczeństwa obiektów przemysłowych.

W ramach współpracy unijnej zorganizowane zostały również wydarzenia wysokiego szczebla:

1. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Państw Kandydujących, 2-3 czerwca 2016 r., Amsterdam

Zaprezentowano stanowisko Polski w zakresie rozwoju unijnej polityki ochrony ludności; tematy w agendzie to m.in.: wyzwania humanitarne kryzysu migracyjno-azylowego, rozwój dobrowolnej puli zasobów Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, wykorzystanie polityki spójności w ograniczaniu ryzyka katastrof, wzmacnianie odporności infrastruktury krytycznej, ograniczanie ryzyka powodziowego, współpraca UE w obszarze ochrony ludności z państwami pozaunijnymi i organizacjami międzynarodowymi.

2. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Państw Kandydujących, 27-28 września 2016 r., Bratysława

Przeprowadzono dyskusję wysokiego szczebla dot. kierunków rozwoju unijnej polityki ochrony ludności; omówione tematy to m.in.: wyzwania i wnioski dla instytucji ochrony ludności po ostatnich atakach terrorystycznych, dalsze kroki w tworzeniu Europejskiej Zdolności Reagowania Kryzysowego, wzmacnianie infrastruktury krytycznej, ewaluacja pierwszych dwóch lat funkcjonowania programu ocen wzajemnych – peer review.

Praca na forum ONZ:

Wizyta w KG PSP szefa Biura UN OCHA w Genewie

8 listopada br. w Komendzie Głównej PSP gościł p. Rudolf Müller – szef Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA) w Genewie.

Wydarzenie było okazją do złożenia podziękowań za zaangażowanie Polski w udzielanie pomocy ratowniczej i humanitarnej w państwach dotkniętych katastrofami i innymi kryzysami.

P. Müller podkreślił globalny wymiar działalności naszego kraju. Z uznaniem odniósł się do aktywności PSP, która nie ogranicza się wyłącznie do zapewniania wsparcia, ale służy także podnoszeniu standardów działań ratowniczych w innych krajach, czego przykładem jest trwający projekt wzmacniania potencjału grupy poszukiwawczo-ratowniczej Ukrainy.  Obecna na spotkaniu przedstawicielka MSZ wskazała ponadto na nieocenioną rolę, jaką PSP odegrała transportując pomoc humanitarną dla uchodźców wewnętrznych po kryzysie w tym kraju.

Gość z Genewy za wzorcowe uznał również działania krajowe, m.in. w zakresie organizacji i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, w tym dot. stworzonej w PSP metodologii oceny ryzyka na poziomie gmin i powiatów oraz jej wykorzystaniu w rozwijaniu ksrg.

Prezydencja polska w Radzie Państw Morza Bałtyckiego

W obszarze ochrony ludności, polska prezydencja w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, pod względem zrealizowanych wydarzeń i działań, była najaktywniejszą w ostatnich latach.

Polska postanowiła wzmocnić rangę działań na rzecz ochrony ludności, czyniąc Bezpieczeństwo jednym z trzech kluczowych haseł przewodnictwa, obok Zrównoważonego Rozwoju i Kreatywności.

Działania zainicjowane jeszcze w 2015 r. pozwoliły m.in. podnieść kompetencje przedstawicieli instytucji ochrony ludności i porządku publicznego, którzy wzięli udział w Bałtyckim Programie Przywództwa (BLP) - szkoleniu zorganizowanym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej przy współpracy instytucji szwedzkich i Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego. Na wydarzeniach w 2016 r. ustalono stałe ramy do organizacji przez państwa RPMB następnych edycji szkolenia.

W ramach prezydencji odbyły się w Polsce również dwa seminaria. Uczestnicy kwietniowego seminarium w Warszawie porównali doświadczenia poszczególnych państw w zakresie identyfikacji i przygotowania zasobów krajowych do działań międzynarodowych. Przedstawiali najlepsze praktyki w zakresie ich utrzymania i odtwarzania po akcji, a także nawiązywania partnerstw międzyinstytucjonalnych w celu powiększenia spektrum oferowanej pomocy. Taka wymiana doświadczeń pozwoli usprawnić krajowe rozwiązania w zakresie przygotowania do pomocowych działań zagranicznych. Wykorzystana zostanie również na forach eksperckich UE, jako wkład RPMB w rozwijanie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Z kolei majowe seminarium w Krakowie pozwoliło zidentyfikować obszary zwiększonej współpracy instytucji ochrony ludności i porządku publicznego na rzecz implementacji celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, wstępnie wskazując kierunki dalszych prac.

Jako trwałe i funkcjonalne narzędzia Polska zaproponowała ponadto stworzenie kalendarza ćwiczeń ratowniczych w regionie, z możliwością udziału obserwatorów z zagranicy, a także interaktywnej mapy ułatwiającej współpracę ośrodków badawczych działających w obszarze bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego. Podczas spotkań prezentowane były wstępne założenia tych projektów.

Efektywna współpraca państw regionu w obszarze ochrony ludności, potwierdzana dodatkowo licznym uczestnictwem instytucji administracji publicznej różnych szczebli i uczelni zajmujących się bezpieczeństwem w realizacji projektów flagowych Obszaru Polityki SECURE Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, zauważalna była również w trakcie polskiego przewodnictwa.

Lista zrealizowanych wydarzeń, organizowanych lub współorganizowanych przez Szefa OCK:

  1. Bałtycki Program Przywództwa - Baltic Leadership Programme

 

23-26 listopada 2015,

Warszawa

  1. Spotkanie CBSS Civil Protection Network Senior Experts Meeting

 

18 lutego 2016

Sztokholm, Szwecja

  1. Podsumowanie Bałtyckiego Programu Przywództwa - Baltic Leadership Programme

 

19 lutego 2016

Sztokholm (Ambasada RP), Szwecja

  1. Warsztaty „Identyfikacja zasobów państw regionu Morza Bałtyckiego zdolnych do działań międzynarodowych”

 

7-8 kwietnia 2016

Warszawa

 

  1. Warsztaty „Wzmocniona współpraca w ramach Obszaru Polityki SECURE Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego: Identyfikacja i ewaluacja możliwości”

 

12-13 maja

Kraków

 

 

Praca na forum Grupy Wyszehradzkiej

Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Grupy Wyszehradzkiej, 17-18 maja 2016 r., Praga

Spotkanie corocznie gromadzi przedstawicieli kierownictwa wiodących instytucji ochrony ludności krajów wyszehradzkich:

- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

- Dyrekcji Generalnej Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Republiki Czeskiej;

- Sekcji Zintegrowanego Systemu Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Słowacji;

- Krajowej Dyrekcji Generalnej ds. Zarządzania Kryzysowego Węgier.

Tegoroczne wydarzenie, organizowane pod auspicjami czeskiej prezydencji w V4, poświęcono porównaniu metodologii krajowej oceny ryzyka. Uczestnicy zaprezentowali doświadczenia w zakresie identyfikacji i analizy możliwych zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych na terytorium swoich państw. Usystematyzowany proces oceny ryzyka wspomaga m.in. określenie zadań, procedur i zasobów niezbędnych do skutecznego przeciwdziałania, przygotowania, reagowania i odbudowy po katastrofach.

Przedstawiciele gospodarzy zaprezentowali ponadto uczestnikom nową bazę sprzętu specjalistycznego i zasobów pomocy humanitarnej w Igławie oraz straż pożarną Zamku na Hradczanach.