przesuń do początku strony
Strona główna Obrona Cywilna Kraju Ochrona Dóbr Kultury Rada Programowa do spraw Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami - informacje ogólne

Rada Programowa do spraw Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami - informacje ogólne

Od 2002 roku przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej funkcjonuje „Rada Programowa do spraw Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami”. Rada Programowa jest stałym organem opiniodawczo-doradczym Komendanta Głównego w sprawach związanych z zabezpieczeniem dóbr kultury.
Zadaniem Rady Programowej jest opracowywanie i formułowanie wniosków dotyczących zadań szkoleniowych realizowanych przez Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, funkcjonujące w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Zasadnicze zadania Rady Programowej to:

 1. określanie tematyki szkoleń;
 2. określanie założeń programowych do realizowanych szkoleń;
 3. określanie grup profesjonalnych, do których kierowane są szkolenia;

Ponadto w swoim obszarze działania uczestnicy Rady Programowej inicjują przedsięwzięcia dla Centrum w zakresie:

 1. nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych w obszarze ochrony dóbr kultury,
 2. wymiany doświadczeń (konferencje, narady i spotkania robocze),
 3. popularyzacji wiedzy w przedmiotowym zakresie,
 4. recenzji i opiniowania publikacji i wydawnictw,
 5. upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym Polski.

Skład Rady Programowej oraz zasady jej działania określa regulamin zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP. W składzie Rady Programowej uczestniczą przedstawiciele: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Posiedzenia Rady Programowej zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Realizacja zadań edukacyjnych dotyczących ochrony dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych odbywa się w Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Krakowie.

Do podstawowych zadań Centrum należy merytoryczne i praktyczne przygotowanie i doskonalenie wiedzy osób zajmujących się ochroną dóbr kultury przed szczególnymi zagrożeniami czasu pokoju, kryzysu i wojny, odpowiedzialnych za ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, w tym w wyniku klęsk żywiołowych, kataklizmów i katastrof oraz innych nadzwyczajnych zdarzeń, jak również przygotowanie na wypadek konfliktów zbrojnych.

Szkolenia organizowane w Centrum skierowane są między innymi do:

 • pracowników Urzędów Wojewódzkich i Urzędów Marszałkowskich województw,
 • starostów, wicestarostów i przewodniczących rad powiatów,
 • pracowników starostw,
 • wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad gmin,
 • pracowników urzędów miejskich i gminnych,
 • komendantów formacji obrony cywilnej w zakładach pracy i strukturach administracji państwowej i samorządowej,

Zakres szkoleń obejmuje między innymi następujące tematy:

 • zasady międzynarodowego prawa humanitarnego,
 • rola i zadania Obrony Cywilnej,
 • międzynarodowe unormowania prawne dotyczące ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - dotychczasowe doświadczenia,
 • wdrażanie postanowień Konwencji z 14 maja 1954 r. na przykładzie aktualnych konfliktów zbrojnych,
 • wkład organizacji pozarządowych w realizację Konwencji Haskiej w warunkach zagrożeń czasu pokoju (Program Niebieskiej Tarczy),
 • przedsięwzięcia realizowanie przez siły zbrojne w ramach ochrony dóbr kultury,
 • pozyskiwanie społecznego wsparcia w ochronie dóbr kultury w wypadku szczególnych zagrożeń (katastrofy, klęski żywiołowe i inne sytuacje kryzysowe),
 • zasady ochrony dóbr kultury w Polsce na wypadek zagrożeń czasu pokoju, kryzysu i stanów nadzwyczajnych, w tym konfliktu zbrojnego,
 • ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń na przykładzie wybranej instytucji kultury,
 • dziedzictwo kulturowe Polski, Europy i świata,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • kompetencje i zadania organów administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacja i zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • planowanie i organizacja ewakuacji ludności,
 • informacja i komunikacja w czasie nagłych i nadzwyczajnych zagrożeń.