przesuń do początku strony

wielkopolskie

08 CZE 2016

Poznań - szkolenie podstawowe z pracownikami etatowymi starostw powiatowych i urzędów realizującymi zadania z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ogólnoobronne

szkolenie podstawowe z pracownikami etatowymi starostw powiatowych i urzędów realizującymi zadania z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ogólnoobronne
szkolenie podstawowe z pracownikami etatowymi starostw powiatowych i urzędów realizującymi zadania z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ogólnoobronne

Zgodnie z „Planem działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku” w dniach od 9 do 24 maja Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził szkolenie podstawowe z pracownikami etatowymi starostw powiatowych i urzędów gmin (miast i gmin oraz gmin) realizującymi zadania z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ogólnoobronnej.

Celem szkolenia było:

 • zapoznanie uczestników szkolenia z treścią aktów prawnych (oraz ich interpretacją) dotyczących problematyki obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego o ogólnoobronnej.
 • Omówienie zarządzenia nr 18 Prezesa Rady ministrów z dnia 2 marca 2016 r.
  w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego,
 • zaktualizowanie wiedzy w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11.01.2016 roku w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń obrony cywilnej, opracowano szczegółowy program szkolenia. Każdy z trzech paneli tematycznych zawierał:

1) Obrona cywilna:

 • Międzynarodowe prawo humanitarne w aspektach dotyczących obrony cywilnej,
 • Umocowanie prawne obrony cywilnej w Polsce,
 • Zadania i kompetencje organów administracji publicznej w zakresie obrony cywilnej,
 • Wybrane zadania obrony cywilnej:
  - opracowanie planów obrony cywilnej,
  - tworzenie formacji obrony cywilnej,
  - postępowanie organu OC podczas nadawania przydziałów do FOC.

  2) Zarządzanie kryzysowe
 • Wykorzystanie aplikacji komputerowych w zarządzaniu kryzysowym (Arcus 2015, CAR, ArcGIS Online,
 • Ewakuacja - planowanie ewakuacji,
 • Ochrona przed powodzią,
 • Plany zarządzania kryzysowego,
 • Przygotowanie do prowadzenia działań interwencyjnych na wypadek skażenia promieniotwórczego - podanie preparatów ze stabilnym jodem – procedura przebiegu tzw. „akcji jodowej”.

  3) Sprawy obronne:
 • Tworzenie warunków formalno-prawnych oraz organizacyjno-szkoleniowych zapewniających sprawne planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego zgodnie z nowymi podstawami prawnymi.
 • Ocena przygotowania sytemu kierowania na podstawie analizy kontroli problemowych przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Miejsce i rola administracji publicznej w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.
 • Utrzymanie sprawności systemu obronnego województwa w tym:
  - monitorowanie i ocena potencjalnych zagrożeń,
  - kierowanie przygotowaniami obronnymi,
  - planowanie operacyjne i programowanie obronne,
  - utrzymanie gotowości sił i środków,
  - podział kompetencji i zadań,
  - prowadzenie szkoleń, ćwiczeń, treningów i kontroli.

  4) Ochrona informacji niejawnych.

Z uwagi na ilość uczestników, szkolenie przeprowadzono w pięciu grupach, w terminie od 9 do 24 maja br.

W sumie w ww. terminach przeszkolono 258 pracowników etatowych starostw powiatowych i urzędów gmin (miast i gmin oraz gmin) zajmujących się problematyką obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

Szkolenie przeprowadzono w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie, które posiada świetne warunki do tego rodzaju spotkań. Aby ocenić przydatność i skuteczność podejmowanych działań dydaktycznych, w odniesieniu do założonych celów, szkolenie każdej grupy rozpoczęło i kończyło się sprawdzeniem (w formie testu) wiadomości na temat obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wyniki testów dały obraz, w jaki stopniu słuchacze przyswoili wiedzę przekazaną w czasie szkolenia oraz posłużą
w przyszłości do doskonalenia procesu szkolenia.

Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

08 CZE 2016

Poznań - szkolenie podstawowe z pracownikami etatowymi starostw powiatowych i urzędów realizującymi zadania z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ogólnoobronne

Poznań - szkolenie podstawowe z pracownikami etatowymi starostw powiatowych i urzędów realizującymi zadania z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ogólnoobronne

Kategoria: Aktualności

Autor: Roman Wojciechowski   - WBiZK WUW w Poznaniu,

Zdjęcie: Archiwum WBiZK WUW w Poznaniu.

wszystkie aktualności