przesuń do początku strony

warmińsko-mazurskie

23 STY 2018

Wojewódzkie, wieloszczeblowe ćwiczenie kompleksowe pod kryptonimem „KOPERNIK 2017”

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbyło się wojewódzkie, wieloszczeblowe ćwiczenie kompleksowe pod kryptonimem „KOPERNIK 2017”.

Tematem ćwiczenia było „Zgrywanie elementów systemu kierowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sil Zbrojnych, wojsk sojuszniczych oraz ochrony ludności”.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ćwiczeniu przyjęto
i zrealizowano następujące cele szkoleniowe:

 • doskonalenie:
 • funkcjonowania systemu kierowania w ogniwach gmina-powiat-województwo,
  w tym stałego dyżuru;
 • umiejętności organów kierowania działaniami w ramach przeciwdziałania zagrożeniom na wszystkich szczeblach kierowania, w tym organizację ewakuacji
  II i III stopnia;
 • umiejętności organizowania współdziałania z elementami Sił Zbrojnych oraz służbami reagowania kryzysowego w ramach eliminacji zagrożeń na szczeblach administracji powiatowej i wojewódzkiej;
 • nawyki formacji obrony cywilnej (WOADA, POADA, DWA, LFOC)
  w prowadzeniu działań w ograniczonym składzie osobowym,
 • zgrywanie:
 • organów administracji publicznej oraz jednostek wojskowych w zakresie organizowania i prowadzenia akcji kurierskiej (AK AP, AK JW.) w warunkach zakłóceń;
 • „grup zadaniowych” na szczeblu urzędu wojewódzkiego oraz stanów osobowy urzędów powiatowych i gminnych w dokumentowaniu działań oraz zabezpieczeniu przepływu informacji w ramach ćwiczenia,
 • sprawdzenie funkcjonowania systemu dystrybucji preparatu jodowego na obszarze ćwiczących powiatów,
 • zapoznanie z problematyką sposobu ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego organów odpowiadających za organizację ochrony, w tym organów strony kościelnej.

 

W czasie ćwiczenia przeprowadzono szereg epizodów praktycznych, w tym współdziałanie i współpracę organów administracji publicznej z organami administracji wojskowej podczas wykonywania zadań obronnych z elementami obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego na terenie głównych ćwiczących powiatów, tj. giżyckim
i braniewskim. Do epizodów wiodących w ćwiczeniu należały:

 • epizod „Terminal gazowy” w dniu 28 września, nt. „Organizacja działań podczas awarii technicznej, wycieku i uwolnienia do otoczenia dużej ilości gazu płynnego propan-butan połączonego z pożarem i ryzykiem wybuchu autocysterny samochodowej” w Braniewie wg scenariusza przedstawionego poniżej.

Podczas kontroli bocznicy kolejowej funkcjonariusz Służby Ochrony Kolei dostrzega na jednym z wagonów kolejowych /cysterna szerokotorowa/ pozostawiony pakunek, który może być materiałem wybuchowym. Miejsce usytuowania oraz lokalizacja
w pobliżu pełnych cystern kolejowych wskazywać może na działanie celowe nieznanych osób. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie cystern znajdują się przewody i zerwane zabezpieczenia na zaworach dennych cysterny kolejowej.
Z jednego z zaworów wydobywa się faza ciekła paliwa płynnego /węglowodory gazowe/. Funkcjonariusze SOK podejmują próbę zakręcenia zaworów co jednak jest nieskuteczne. Jeden z funkcjonariuszy zostaje poszkodowany wypływającym gazem /faza ciekła/, który rani dłoń oraz przedramię funkcjonariusza. Próba zakręcenia zaworów przynosi efekt negatywny powodując zwiększenie intensywności wypływu gazu /faza gazowa/ z cysterny kolejowej. Informacja o powstałym zdarzeniu zostaje przekazana do podmiotów ratowniczych w tym bezpośrednio do służby dyżurnej Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Dodatkowo informacja o zdarzeniu i podejrzanym ładunku trafia do Komendy Powiatowej Policji w Braniewie oraz Naczelnika Stacji. Z uwagi na ryzyko powstania wybuchu oraz zagrożenia ze strony wydobywającego się medium niebezpiecznego podjęte zostają działania zmierzające do usunięcia wagonów znajdujących się na torze sąsiednim oraz odłączenia prądu. Podczas próby odciągania i rozłączania wagonów jeden
z pracowników PKP zostaje ranny /traci przytomność/ z uwagi na długie przebywanie w zasięgu działania fazy gazowej wydobywającej się z cysterny. Wcześniej pracownik PKP podjął również nieskuteczną próbę zakręcenia zaworów cysterny. W trakcie odciągania wagonów dochodzi do zapłonu gazu i pożaru cysterny kolejowej, która jest ogrzewana płomieniem od dołu. Na miejsce docierają służby i podmioty ratownicze, trwa usuwanie pozostałych wagonów kolejowych, w trakcie do działań przystępują strażacy PSP, strażacy Wojskowej Straży Pożarnej
,

 epizod „Ochrona dóbr kultury” – zrealizowany w dniu 28 września w obiektach

 • o charakterze sakralnym w Braniewie przy pomocy Formacji Obrony Cywilnej utworzonej na bazie OSP oraz w placówkach muzealnych we Fromborku siłami personelu Muzeum,

 epizod „Ładunek wybuchowy” w dniu 29 września w godzinach porannych KPP

 • w Giżycku otrzymała informację o niewybuchu/niewypale w rejonie Gimnazjum Nr 1 w Giżycku przy ul. Piłsudskiego. Na miejsce został skierowany patrol NGRM-P
  w celu potwierdzenia zgłoszenia. Po potwierdzeniu informacji, dyżurny KPP powiadomił patrol saperski z JW i skierował dodatkowe patrole Policji, które dokonały zabezpieczenia i izolacji miejsca zagrożonego do czasu przybycia patrolu saperskiego, oraz innych służb. W trakcie działań wydzielona została strefa bezpieczeństwa oraz przy współudziale PSP z KPP Giżycko nastąpiła ewakuacja uczniów z gimnazjum zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
  – ewakuowano 386 uczniów, ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie,

 Ponadto w trakcie ćwiczenia doskonalono funkcjonowanie systemu kierowania
w ogniwach gmina-powiat-województwo, w tym:

 • stałego dyżuru, rozwiniętego w 135 jednostkach samorządu terytorialnego
  i 12 służbach zespolonych Wojewody;
 • wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania (WSWiA), tj. wojewódzkiej formacji obrony cywilnej – WOADA, 4 powiatowych FOC – POADA oraz
  15 gminnych FOC – DWA;

W II etapie ćwiczenia przemieszczono Zespół Kierowania Wojewody do ZSK i zapoznano Zespół z jego infrastrukturą. Ćwiczące jednostki samorządowe rozwinęły jedynie GSK w stałych siedzibach Urzędu.

Zgodnie z założeniami ćwiczenia w dniach 28-29 września na terenie powiatów braniewskiego i giżyckiego przeprowadzone zostały treningi akcji kurierskiej (AK AP i AK JW) a w dniu 28 września uruchomiona została dystrybucja preparatu jodowego na terenie ćwiczących powiatów.

Ćwiczenie „KOPERNIK 2017” poprzedził epizod „EVENT” (atak terrorystyczny na autobus – kierowniczą kadrę Urzędu i służb zespolonych Wojewody), planowany pierwotnie na trasie Olsztyn – Szczytno, zrealizowany we współdziałaniu z Aeroklubem Warmińsko-Mazurskim na lotnisku Dajtki w Olsztynie. W tym dniu uruchomiono ponadto Lotniczą Formację Obrony Cywilnej z Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach ćwiczenia „PATROL” – Lotnisko Szymany organizowanego przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Łącznie w ćwiczeniu zaangażowanych było ok. 1400 osób. Ćwiczenie obserwowali przedstawiciele Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

W dniu 9 listopada 2017 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki
w siedzibie Urzędu podsumował ww. ćwiczenie wskazując, na:

 • bardzo dobre działanie służb ratowniczych i Policji w epizodach ćwiczenia. Wysoki poziom współdziałania służb na miejscu zdarzeń;
 • opanowanie techniki gaszenia zbiorników z gazem przez JRG Braniewo;
 • bardzo dobra współpraca pomiędzy elementami SWiA w powiecie braniewskim. Praktyczne wykorzystanie wyników analiz prowadzonych przez formacje SWiA
  w ocenie zagrożeń w powiecie braniewskim;
 • wdrożenie do praktyki zestawu procedur i przedsięwzięć systemu zarządzania kryzysowego NATO;
 • nawiązanie ścisłej współpracy z Siłami Zbrojnymi w zakresie koordynowania
  i prowadzenia wspólnych ćwiczeń. Wykorzystanie LFOC wojewody w ćwiczeniu Sił Zbrojnych;
 • dalszy postęp w organizacji funkcjonowania sztabu ćwiczenia w warunkach intensywnej wymiany informacji ćwiczebnych. Wdrożenie do praktyki pracy sztabu Pakietu Grafiki Operacyjnej;
 • wzorowe przeprowadzenie ewakuacji obiektów oświatowych w Giżycku;
 • konieczność systematycznego szkolenia praktycznego wszystkich osób w punktach systemu dystrybucji preparatu jodowego organizowanych na terenie powiatów i gmin;
 • niski poziom współdziałania pomiędzy elementami systemu SWiA w powiecie giżyckim.

W trakcie omówienia Starosta Braniewski Leszek Dziąg za osiągnięcie wysokich wyników w wojewódzkim ćwiczeniu „KOPERNIK 2017” otrzymał z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego podziękowanie oraz pamiątkową statuetkę.

Podsumowanie omówienia ćwiczenia zakończyły zawody strzeleckie z pistoletu wojskowego na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Olsztynie. Zwycięzcą zawodów strzeleckich został Starosta Braniewski Leszek Dziąg.

23 STY 2018

Ćwiczenie "KOPERNIK" 2017 - województwo warmińsko - mazurskie

Galeria zdjęć z wojewódzkiego, wieloszczeblowego ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem „KOPERNIK 2017” w województwie warmińsko - mazurskim

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności