przesuń do początku strony

opolskie

13 WRZ 2017

Szkolenie kadry kierowniczej i pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na temat: Rola i zadania WBiZK OUW w realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz powiadamiania ratunkowego. Termin 7-8.9.2017 r. w O

Program szkolenia obejmował:

 1. Realizacja zadań w ramach współpracy cywilno-wojskowej – zajęcia teoretyczno – praktyczne w zakresie:
– zapoznanie z budową broni strzeleckiej,
– zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią strzelecką,
– zapoznanie z zasadami celowania oraz prowadzenie ognia z broni strzeleckiej,
– pierwsza pomoc przedmedyczna,
– zasady orientacji w terenie z użyciem oraz bez użycia przyrządów,
– realizacja zadań obronnych wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS) podczas reagowania na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego.
 2. Nowe zadania Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
 3. Zadania Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 4. Wdrożenie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 5.Pracaoperatora, nowe zadania, system szkoleń operatorów numerów alarmowych.
 6. Ewakuacja osób z terenów zagrożonych powodzią przy użyciu łodzi desantowych.
 7. Wykorzystanie sieci radiowych wojewody do kierowania ewakuacją.
 8. Działanie administracji publicznej w warunkach zagrożenia w cyberprzestrzeni, zadania wynikające z wprowadzenia stopni alarmowych CRP dla zagrożeń w cyberprzestrzeni województwa opolskiego.
 9. Zasady organizacji i funkcjonowania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania.
10. Zasady organizacji łączności radiowej podczas podwyższenia gotowości obronnej państwa.
11. Sposoby przekazywania zadań operacyjnych w systemie stałych dyżurów Wojewody Opolskiego, starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.
12. Omówienie przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego w 2017 r.
13.Zadania Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie planowania operacyjnego.
14. Działania administracji publicznej w warunkach wystąpienia konfliktu hybrydowego.

 

wszystkie aktualności