przesuń do początku strony

Aktualności

12 WRZ 2019

Warsztaty szkoleniowe z zakresu obrony cywilnej

Warsztaty szkoleniowe z zakresu obrony cywilnej
Warsztaty szkoleniowe z zakresu obrony cywilnej

W dniach 28-30 sierpnia 2019 roku, w Ośrodku Szkoleniowym Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – m. Tylna Góra w województwie kujawsko-pomorskim, zorganizowano warsztaty szkoleniowe z zakresu obrony cywilnej, dotyczącej współpracy cywilno-wojskowej wynikającej z zapisów projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”.

Uczestnikami warsztatów byli kierownicy odpowiedzialni za zadania z zakresu obrony cywilnej oraz podlegli im pracownicy w Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a także przedstawiciele:

 • Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Ministerstwa Obrony Narodowej,
 • Sztabu Generalnego,
 • Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
 • Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
 • Centrum Przygotowań do Misji zagranicznych w Kielcach,
 • Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie,
 • Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP,
 • Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
 • Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Celem warsztatów było:

 • przedstawienie zgłoszonych przez podmioty uwag do „ustawy” oraz protokołu rozbieżności,
 • zapoznanie z charakterystyką istniejących zasobów budownictwa ochronnego,
 • zapoznanie z miejscem i rolą Szefa WSzW w relacjach kierowania, współdziałania i planowania obronnego w ramach współpracy cywilno – wojskowej,
 • zapoznanie z rolą wojskowego komendanta uzupełnień w wyznaczaniu osób do pełnienia służby w obronie cywilnej, formacjach obrony cywilnej i reklamowania,
 • zapoznanie z zasadami współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) z układem pozamilitarnym podczas operacji połączonych,
 • rola i miejsce obrony cywilnej w systemie bezpieczeństwa narodowego,
 • wypracowanie dodatkowych możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych do wykonywania zadań obrony cywilnej.

Przeprowadzone warsztaty oraz przedstawiane na nich problemy wskazują na potrzebę jak najszybszego „wejścia w życie” ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Reprezentanci resortu obrony narodowej w swoich wystąpieniach bardzo wysoko ocenili dążenia przedstawicieli obrony cywilnej do rozwijania współpracy pomiędzy obroną cywilną, a resortem obrony narodowej.

Ponadto w swoich wystąpieniach poruszyli m.in. tematykę dotyczącą:

 • roli i znaczenia współpracy cywilno - wojskowej (CIMIC),
 • rozwoju współpracy cywilno-wojskowej w Siłach zbrojnych RP,
 • współpracy cywilno-wojskowej w ramach operacji poza granicami kraju na przykładzie m.in. Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie,
 • odbywania służby w OC,
 • przygotowania kart powołania do odbycia ćwiczeń lub szkoleń w formacjach OC,
 • sporządzania wykazów imiennych poborowych przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby, szkolenia i ćwiczeń w oddziałach OC
 • sporządzania karty przydziału do formacji OC.

Pozytywnie oceniono też zaproszenie do współpracy w ramach obrony cywilnej przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Opracowanie: Jarosław Zwoliński
Zdjęcia: bryg. Mariusz Czapla

13 WRZ 2019

Warsztaty szkoleniowe z zakresu obrony cywilnej

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności