przesuń do początku strony

Aktualności

05 LIS 2018

Warsztaty szkoleniowe z przedstawicielami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich na temat „Kontroli wykonywania zadań obrony cywilnej”

Warsztaty szkoleniowe z przedstawicielami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich na temat „Kontroli wykonywania zadań obrony cywilnej”
Warsztaty szkoleniowe z przedstawicielami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich na temat „Kontroli wykonywania zadań obrony cywilnej”

W dniach 22-24 października 2018r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie k. Otwocka odbyły się warsztaty szkoleniowe dla pracowników Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich zajmujących się problematyką kontroli wykonywania zadań obrony cywilnej. Spotkanie otworzyli przedstawiciele Szefa Obrony Cywilnej Kraju: Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP st. bryg. Mariusz Mojek oraz Dyrektor Biura ds. Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP st. bryg. Jan Tajduś. Naczelnik Wydziału ds. Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej KG PSP st. bryg. Andrzej Dobrzeniecki  przedstawił informacje organizacyjne dotyczące spotkania, a  także omówił cel i zakres tematyczny warsztatów. Warsztaty rozpoczęto od Przedstawienia  i omówienia przez st.bryg.Andrzeja Dobrzenieckiego uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce. Zaprezentował konotacje wykonywania zadań obrony cywilnej z  zadaniami wynikającymi z innych aktów prawnych realizowanych przez inne organy i podmioty niż obrona cywilna. Następnie pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego WMUW w Olsztynie p. Grzegorz Baranowski omówił zagadnienia kontroli jaką przeprowadził zespól kontrolny Prezesa Rady Ministrów w UW  w Olsztynie w roku 2018r.   

Prelegentami w drugim dniu warsztatów byli przedstawiciele Biura Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP pan Bogusław Kosiacki oraz pan Dariusz Romanowski, którzy omówili problematykę kontroli wykonywania zadań obrony cywilnej na przykładzie kontroli działania formacji obrony cywilnej. Swoje wystąpienie prowadzili w formie zajęć warsztatowych, inscenizując potencjalne zachowania kontrolowanych i kontrolujących. Reprezentanci BKSW KG PSP omówili szczegółowo zagadnienia formalno-prawne wykonywania kontroli zagadnień obrony cywilnej.  Podsumowanie w tym zakresie przedstawił Dyrektor Biura ds. Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP st. bryg. Jan Tajduś.

W trzecim dniu warsztatów skupiono się na tematyce budowli ochronnych ze szczególnym uwzględnieniem projektu wytycznych SOCK w zakresie budownictwa ochronnego. Szczegółową analizę w tym zakresie zaprezentował Naczelnik Wydziału Monitorowania i Analiz KG PSP st.bryg. Paweł Kwiatkowski. Na zakończenie spotkania Naczelnik Wydziału Planowania Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP mł.bryg. Robert Duda zapoznał uczestników z wnioskami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli w zakresie funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce w 2017r. oraz omówił treść wytycznych SOCK do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r.

05 LIS 2018

Warsztaty szkoleniowe z przedstawicielami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich na temat „Kontroli wykonywania zadań obrony cywilnej”

Kategoria: Aktualności

 

wszystkie aktualności