przesuń do początku strony

Aktualności

13 WRZ 2018

Warsztaty szkoleniowe dla kierowników komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich

Warsztaty szkoleniowe dla kierowników komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich
Warsztaty szkoleniowe dla kierowników komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich

W dniach 29-31.08 br., w Ośrodku Szkoleniowym Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – m. Tylna Góra w województwie kujawsko-pomorskim, Szef Obrony Cywilnej Kraju zorganizował warsztaty szkoleniowe dla kierowników komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich odpowiedzialnych za zadania z zakresu obrony cywilnej i logistyki oraz podległych im pracowników realizujących powyższe zadania.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele:

  • Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP,
  • Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
  • Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW,
  • Samorządu terytorialnego,
  • Zespołu ds. opracowania koncepcji kierunków działań w zakresie budownictwa ochronnego.

Głównym tematem spotkania było zapoznanie, omówienie oraz przedstawianie uwag i propozycji zapisów do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle ochronne i ich usytuowanie i użytkowanie, projektu wytycznych Szefa OCK
w sprawie zasad postepowania z zasobami budownictwa ochronnego, a także podsumowanie działalności za 2017 r. w zakresie logistycznego zabezpieczenia zadań Obrony Cywilnej.
Ponadto, w trakcie warsztatów omówiono zagadnienia związane z:

  • ogólną charakterystyką budownictwa ochronnego województwa kujawsko-pomorskiego,
  • współczesnymi wyzwania logistyki w zakresie dostarczania żywności w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń,
  • założeniami projektu „SAFEDAM – Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami”, którego celem jest stworzenie systemu monitorującego wały przeciwpowodziowe z użyciem nieinwazyjnej, latającej bezzałogowej platformy pomiarowej skanującej z niskiego pułapu lotu wykorzystującej zobrazowania lotnicze i satelitarne.

Opracowanie: BL KG PSP

13 WRZ 2018

Warsztaty szkoleniowe dla kierowników komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich

Kategoria: Aktualności
wszystkie aktualności