przesuń do początku strony

Aktualności

04 CZE 2018

Warsztaty Szefa Obrony Cywilnej Kraju na temat planowania w obronie cywilnej

Warsztaty Szefa Obrony Cywilnej Kraju na temat planowania w obronie cywilnej
Warsztaty Szefa Obrony Cywilnej Kraju na temat planowania w obronie cywilnej
Warsztaty Szefa Obrony Cywilnej Kraju na temat planowania w obronie cywilnej
Warsztaty Szefa Obrony Cywilnej Kraju na temat planowania w obronie cywilnej


W dniach 23-25 maja br. w Kruszwicy w województwie kujawsko-pomorskim, Szef Obrony Cywilnej Kraju zorganizował warsztaty szkoleniowe, których uczestnikami byli specjaliści do spraw planowania w Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Przewodnim tematem spotkania było „planowanie działań obrony cywilnej”. Współgospodarzem przedsięwzięcia był Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Szef Obrony Cywilnej Województwa.

Przedsięwzięcie było wizytowane przez – nadbryg. Marka Jasińskiego, Zastępcę Szefa Obrony Cywilnej Kraju – Zastępcę Komendanta Głównego PSP.

W trakcie warsztatów m. in.:
– Zaprezentowano i omówiono propozycje zmian doskonalących w obszarze planowania w obronie cywilnej.
– Omówiono aktualny stan prac nad projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz omówiono zapisy zawarte w projekcie regulujące obszar planowania w obronie cywilnej.
– Zaprezentowano zagadnienia dotyczące programów ochrony ludności zawarte w projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
– Omówiono wnioski z zakończonej kontroli NIK dotyczące właściwego prowadzenia planowania przez terenowe organy obrony cywilnej.
– Omówiono kwestie dotyczące planowania realizacji zadań obrony cywilnej przez przedsiębiorców w aktualnym systemie gospodarczym w kontekście przewidywanych zagrożeń.
– Przedstawiono założenia do rocznych i wieloletnich planów działania terenowych szefów obrony cywilnej.
– Omówiono rolę i znaczenie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, jako narzędzie do ochrony dóbr kultury.
– Omówiono problematykę związaną z opracowywaniem Programów Doskonalenia Obrony Cywilnej w kontekście działań doskonalących obronę cywilną realizowanych przez Szefa OCK oraz zawartych w projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
– Przedstawiono rozwiązania w zakresie monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, w tym informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania oraz omówiono problematykę planowania współdziałania w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Warsztaty były również okazją do rozpoczęcia szeregu szerszych dyskusji, z których część pozostała nadal otwarta i wskazuje na słusznie przyjęty kierunek prac doskonalących rozpoczętych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju, będących podstawą do organizacji kolejnych przedsięwzięć doskonalących w obszarze planowania.

Dla lepszego zrozumienia problematyki prowadzenia planowania realizacji zadań OC w terenie, zaproszono do udziału przedstawiciela szczebla gminy, który omówił przyjęty w urzędzie sposób bieżącego prowadzenia spraw obrony cywilnej i planowania kolejnych działań oraz sporządzania sprawozdań. Prezentacja zawierała opis problematyki z punktu widzenia gminnego poziomu kierowania, na którym spoczywa duży katalog zadań związanych z obroną cywilną. W trakcie warsztatów starano się poruszyć jak najwięcej zagadnień i problemów z obszaru planowania. Z uwagi na fakt, że plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, jest integralną częścią planów obrony cywilnej, część warsztatów poświęcono omówieniu planowania ochrony dóbr kultury, jako jednego z zadań obrony cywilnej w czasie wojny. Zaproszony na spotkanie przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawił wykład na temat opracowania, uzgodnienia i wdrożenia planów ochrony zabytków a także omówił związane z tym problemy, z którymi spotyka się, na co dzień.

Tegoroczne warsztaty z planowania, udowodniły, że warto jest kontynuować podjęte prace doskonalące, bo wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom pracowników zajmujących się obroną cywilną w urzędach na szczeblu administracji samorządowej oraz administracji rządowej w województwie.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali konieczność wejścia w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która znacząco uporządkuje funkcjonowanie obrony cywilnej oraz znacząco wzmocni funkcjonowanie ochrony ludności w czasie „pokoju”.

Opracowanie i zdjęcia: Robert Duda, Krzysztof Majdak, Piotr Rasmus

wszystkie aktualności