przesuń do początku strony

Aktualności

19 CZE 2020

Robocze spotkanie Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego w dniu 15 czerwca 2020r.

Na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Pana nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka,  JM Rektor prof. Adam Jezierski decyzją z dnia 30 marca oraz 14 maja 2020 roku, powołał Interdyscyplinarny Zespół Badawczy, którego zadaniem jest przygotowanie projektu spójnego sytemu bezpieczeństwa, opartego o strukturę administracji  publicznej wraz z określeniem zadań dla poszczególnych poziomów administracji i zasobów ratowniczych (służby, inspekcje, straże, pogotowia, wolontariat). Równie ważnym aktualnie zagadnieniem jest problematyka ochrony ludności i zabezpieczenia medycznego.

Spotkanie odbyło w Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego usytuowanych przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul. Borowska 138. Robocze spotkanie otworzył Przewodniczący Zespołu Pan Profesor Tadeusz Kocowski, Dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który przywitał zebranych oraz przedstawił założenia prac Zespołu. Następnie poprosił o zabranie głosu nadbryg. dr inż. Adama Koniecznego Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępcę Szefa Obrony Cywilnej Kraju, byłego Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, który jako inicjator powołania Zespołu, podziękował uczestnikom za chęć wzięcia udziału w jego pracach oraz przedstawił bieżące problemy do rozwiązania z jakimi mierzy się jego formacja.

Przewodniczący Zespołu Pan prof. Tadeusz Kocowski po odbytej dyskusji przedstawił propozycję powołania w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu grup roboczych mających się zająć pracami nad rozpoznaniem problemów wpływających na bezpieczeństwo obywateli:

  1. Interdyscyplinarna grupa robocza ds. obrony cywilnej i służb mundurowych (PSP, Policja, Straż Graniczna), której Kierownikiem została Pani dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź prof. UWr.
  2. Interdyscyplinarna grupa robocza ds. ochrony przeciwpożarowej, której Kierownikiem został Pan mgr Andrzej Jaroszek.
  3. Interdyscyplinarna grupa robocza ds. zagrożeń epidemicznych i organizacji pomocy medycznej, której Kierownikiem został Pan dr Robert Susło.
  4. Interdyscyplinarna grupa robocza ds. ratownictwa medycznego, której Kierownikiem został Pan prof. dr hab. Jan Godzński.
  5. Interdyscyplinarna grupa robocza ds. zarządzania kryzysowego i administracji terenowej, której Kierownikiem został dr Andrzej Pakuła.
  6. Interdyscyplinarna grupa robocza ds. Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, której Kierownikiem został Pan mgr inż. Stanisław Ręcławowicz.

Powołano również Sekretarzy Interdyscyplinarnego Zespołu, w osobach: dr Mateusza Paplickiego oraz mgr Michała Raduły.

Po wyznaczeniu zadań i osób odpowiedzialnych za ich realizację, Przewodniczący  spotkania zakończył je wyznaczając kolejne na październik br.

wszystkie aktualności